Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο με πάνω από 110 Συνθήκες και ένα παγκόσμια γνωστό κέντρο επενδύσεων είναι μια καλή πύλη προς την Ευρώπη. Συνεχίζει να είναι μια καλή τοποθεσία για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται μια ευρωπαϊκή παρουσία.

 • Νόμισμα: Λίρα Μεγάλης Βρετανίας
 • Γλώσσα Αγγλική
 • Νομοθεσία: Κοινό Δίκαιο
 • Τύπος της εταιρείας: Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης(LLP)
 • Κύρια Εταιρική Νομοθεσία: Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Act 2000. Το εισόδημα και οι εταιρικοί φόροι είναι σύμφωνα με το Act του 1988 (όπως έχει τροποποιηθεί)
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριοτήτες που υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς εμπορίας
 • Περιορισμοί Εμπορίας: Δεν είναι δυνατή η ανάληψη τραπεζικών δραστηριοτήτων, ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καταναλωτικής πίστης ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία χρηματοδότησης
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμοί: παρόμοια ή πανομοιότυπη  με ήδη υπάρχουσα εταιρεία, το όνομα να υποδηλώνει την αιγίδα της βασιλικής οικογένειας ή υπονοεί συνεργασία με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ονόματα που περιλαμβάνουν τις λέξεις όπως assurance, bank, Building Society, insurance, reinsurance, κλπ ή για ισοδύναμες λέξεις σε ξένη γλώσσα, απαιτείται η έγκριση του γραμματέα της πολιτείας.
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Η ίδια η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για φορολογία, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές θα αξιολογηθούν για να φορολογηθεί ξεχωριστά κάθε εταίρος.
 • Ετήσια τέλη άδειας: Δεν υπάρχουν
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας: Συνεργασία για αποφυγή διπλής φορολογίας με πολλές χώρες, αλλά δεν ισχύουν για εισοδήματα συνεταιρισμών.  
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/ γραφεία: Πρέπει να διατηρηθεί η εγγεγραμμένη διεύθυνση του γραφείου εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Μέλη: Ελάχιστος αριθμός: Δύο
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Ναι
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό
 • Διευθυντές: Ελάχιστοι: Δύο, πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις υποθέσεις της LLP
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμο αρχείο: Ναι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Οπουδήποτε
 • Γραμματέας: Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Δεν ισχύει
 • Ετήσια Έκθεση: Πρέπει να κατατίθεται Ετήσια Δήλωση και ετήσιοι λογαριασμοί. Υποβολή των ελεγμένων λογαριασμών είναι απαραίτητη, αλλά οι μικρές εταιρείες απαλλάσσονται.
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved