Σεϋχέλλες

Σεϋχέλλες

Οι Σεϋχέλλες είναι μια ομάδα από πάνω από 100 μικρά νησιά που βρίσκονται στο κέντρο του Ινδικού Ωκεανού, με πληθυσμό περίπου 87.500.

 • Νόμισμα: Ρουπία Σεϋχελλών
 • Γλώσσα: Επίσημη γλώσσα είναι η Σεσελουά, αλλά τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα για τις διεθνείς επιχειρήσεις.
 • Νομοθεσία: Βασισμένο στο αγγλικό κοινό δίκαιο και το γαλλικό αστικό δίκαιο
 • Τύπος της εταιρείας: Διεθνείς Επιχειρήσεις (IBC)
 • Κύρια Εταιρική Νομοθεσία: Νόμος του 1994 για τις Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων
 • Χρήσεις: Εμπορικές δραστηριότητες που υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς εμπορίας.
 • Περιορισμοί Εμπορίου: Οι εταιρείες μπορούν να ασχοληθούν με όλες τις νόμιμες δραστηριότητες εκτός από τραπεζικά, κηδεμονίας και διαχείριση καταπιστεύματος, ασφάλειες, διασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικά κεφάλαια, σχέδια συλλογικών επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να υποδηλώνει συσχέτιση με την τραπεζική, χρηματοοικονομική, καταπιστευματική ή ασφαλιστική βιομηχανία.
 • Επωνυμία εταιρείας: Περιορισμός: Δεν μπορεί να είναι σε σύγκρουση με προϋπάρχον όνομα  εταιρείας. Ορισμένες λέξεις απαγορεύονται, όπως Assurance, Bank, Building Sοciety, κ.α.
 • Γλώσσα: Οποιεσδήποτε γλώσσες που χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο
 • Καταλήξεις: Όλα τα ονόματα της εταιρείας πρέπει να τελειώνουν με μία από τις ακόλουθες λέξεις ή συντομογραφίες: Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociede Anonima.
 • Γλώσσα νομοθεσίας και εταιρικών εγγράφων: Αγγλικά
 • Φορολογία: Πλήρης απαλλαγή από τη φορολογία για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή συναλλαγή που διενεργείται εκτός των Σεϋχέλλων.
 • Ετήσια τέλη άδειας: USD 100
 • Συνθήκη για δίκτυο αποφυγής διπλής φορολογίας: Συνεργασία με πολλές χώρες για εφαρμογή συμφωνίας διπλής φορολογίας, αλλά δεν εφαρμόζεται στις διεθνείς επιχειρήσεις (IBC).
 • Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι/γραφεία: Η IBC πρέπει να έχει εγγεγραμμένο γραφείο στις Σεϋχέλλες και ένα εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο  ο οποίος να είναι κάτοικος των Σεϋχελλών.
 • Μέτοχοι: Ελάχιστος αριθμός: Ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Όχι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Αποκάλυψη του πραγματικού δικαιούχου: Δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό
 • Διευθυντές: Ελάχιστος: Ένας. Μπορεί να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο
 • Εθνικότητα: Κανένας περιορισμός
 • Δημόσια προσβάσιμα αρχεία: Όχι
 • Τοποθεσία συναντήσεων: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Γραμματέας: Ντόπιος ή καταρτισμένος: Δεν υπάρχουν περιορισμοί
 • Μετοχικό κεφάλαιο: Επιτρεπόμενο νόμισμα: Οποιοδήποτε
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ή μέγιστο  κεφάλαιο
 • Ονομαστικές  / εγγεγραμμένες ή ανώνυμες μετοχές επιτρέπονται
 • Ετήσια Έκθεση: Δεν απαιτείται να υποβάλλονται ετήσιες δηλώσεις ή οικονομικές καταστάσεις.
© 2018 H&P Accountants. All Rights Reserved